Návod pre rádiové oplotenie pre psov a mačky

Úvod ČlánkyNávod pre rádiové oplotenie pre psov a mačky

Hlavné vlastnosti

 

 • Impulzné proporcionálne stimulovanie — čím bližšie je váš pes k hranici, tým silnejší bude statický úder.
 • Stimulovanie pomocou zvyšujúceho sa tónu — najprv bude vydaný varovný tón, potom bude vydaný statický úder, ak pes pokračuje v pohybe smerom k hranici.
 • Meniteľná šírka kontrolovanej zóny — umožňuje presne riadiť šírku zóny pokrývanej signálom.
 • Zvukové a svetelné indikátory prerušenia drôtu — ak sa niekedy zakopaný drôt preruší, bude vydávaný hlasitý zvukový výstražný signál sprevádzaný blýskaním.
 • Detekcia rýchlosti približovania sa k hranici - čím sa váš pes rýchlejšie pohybuje, tým bude rýchlejšia a vyššia úroveň signálov, ktoré sú vydávané.
 • Zabudovaná ochrana proti bleskom - chráni vysielač pred napäťovými špičkami spôsobenými úderom bleskov.
 • Činnosť s viacerými obojkami — pridajte toľko obojkov, koľko chcete, aby ste ohradili toľko zvierat koľko máte. Počet obojkov, ktoré sú kontrolované, nie je obmedzený.
 • Je možné ohradiť 600m

 

Ďalšie veci, ktoré by ste mohli potrebovať:

 • Skrutkovač;
 • Rýľ s rovnými okrajmi alebo orezávač okrajov trávnika;
 • Sťahovacie kliešte pre drôt;
 • Elektrikárska páska;
 • Vodotesný materiál (napr. silikónový tmel);
 • Opravovací materiál pre váš typ príjazdovej cesty alebo chodníka;
 • Ochranná PVC hadica pri prekonávaní miest so štrkom alebo zeminou na príjazdovej ceste, pri prekonávaní rybníka alebo jazierka;
 • Ceruzka, pravítko alebo uhlomer;
 • Vrtáky alebo špeciálne vrtáky do muriva, ak je potrebné prevŕtať drevo alebo betón;
 • Prídavný drôt pre ohradu

 

DÔLEŽITÉ!


Myslite na to, že jednotlivé psie plemená majú jedinečné temperamenty, neexistuje spôsob, ako sa dozvedieť, ako váš pes zareaguje na požitie tohto výrobku. Kvôli bezpečnosti vášho psa by sa mal počiatočný výcvik uskutočňovať s dlhou vôdzkou, aby ste mali situáciu pod kontrolou. Myslite tiež na to, že agresívne zviera sa môže po prijatí stimulov obrátiť proti cvičiteľovi. Preto, ak si myslíte, že váš pes má agresívne správanie, prípadne v minulosti sa uňho prejavilo agresívne správanie, mali by ste sa pred použitím tohto výrobku poradiť s osvedčeným znalcom správania zvierat.

 

 

Určite miesto, kde bude nainštalovaný vysielač


Vysielač je možné pomocou dodávaných skrutiek namontovať na stenu v blízkosti štandardnej 240 voltovej zásuvky pre domácnosti. Vysielač odoláva mínusovým teplotám, ale nie je vodovzdorný. Preto je najlepšie umiestniť vysielač vo vnútorných priestoroch. Vysielač nainštalujte vo vzdialenosti minimálne 3 stopy od veľkých kovových objektov, ako sú rozvodné skrine, ohrievače vody, kovové garážové vráta alebo pračky, prípadne sušičky. Pri inštalácii vysielača zaistite, aby nedošlo k odstrihnutiu drôtu, alebo aby nebol pricviknutý oknom, dverami alebo garážovými vrátami. Pri kopaní výkopov sa presvedčte, či sa v blízkosti nenachádzajú elektrické drôty, klince alebo skrutky.

 

Určite cestu vyvedenia drôtu z vysielačak vonkajšej ohradenej ploche

Pretože váš vysielač musí byť namontovaný vo vnútorných priestoroch, aby bol chránený pred vplyvom počasia, starostlivo zvážte, kade povediete vodiče smerom von.
Existujúce otvory, ako sú okná, dvere alebo inžinierske siete môžu poskytovať ľahký prístup k vonkajším priestorom.
Možno budete potrebovať vyvŕtať otvor cez vonkajšiu stenu.

 

DÔLEŽITÉ POZNÁMKY K UMIESTNENIU DRÔTU :


Za žiadnych okolností nepokladajte drôt s dĺžkou menšou ako 15 metrov. NEOTOČTE gombíkom šírky poľa na maximum, ak je dĺžka drôtu o málo viac ako 15 metrov, v opačnom prípade by mohlo dôjsť k zhoreniu vysielača (maximum je 1/3 šírky poľa). Ak chcete otočiť gombíkom šírky poľa na maximum, musí byť dĺžka drôtu viac ako 100 m. Ak požadovaná dĺžka drôtu je kratšia ako 100 m, bude bezpečnejšie spraviť dvojitú alebo trojitú slučku, aby sa dosiahlo usporiadanie drôtu dlhšie ako 100 m.
NEVEĎTE drôt paralelne s elektrickými, telefónnymi, televíznymi, alebo inými zakopanými káblami v záhrade vo vzdialenosti menšej ako 2 metre.
NEVEĎTE jednu sekciu drôtu vo vzdialenosti menšej ako 1 metre od druhej sekcie, pretože môže dôjsť k rušeniu signálov.
NEVEĎTE drôt vo vzdialenosti menšej ako 3 metre od drôtu susedného systému ohrady.
NEVEĎTE drôt vo vzdialenosti menšej ako 3 centimetre od oceľových tyčí, pod betónom. V opačnom prípade sa signál zoslabí.

V čase búrok s bleskami odporúčame vysielač odpojiť a rozpojiť drôt ohrady.

 

USPORIADANIE DRÔTU OHRADY


Drôt nezakopávajte, dokiaľ ste systém neodskúšali
a dokiaľ si nie ste istí, že funguje správne. Drôt počas inštalácie nezohýbajte
alebo nepoškoďte. Výsledkom môže byť nesprávna funkcia.
1. Ako referenciu použite váš výkres. Začnite pokladať drôt okolo plochy, ktorú chcete ohradiť, aby ste vytvorili neprerušenú slučku. Zákruty robte v rohoch postupne, minimálne s polomerom 1 meter. Vytvára to súvislejšie pole signálu.
2. Ak používate viac drôtu, ako bolo pôvodne dodané s vaším systémom, spojenie drôtov musí byť vodotesné. Nepoužívajte elektrikársku pásku ani drôty neskrúcajte. Spôsobí to prerušovaný signál alebo systém vyradí z prevádzky.
3. Pokračujte pozdĺž obvodu, dokiaľ sa nevrátite do počiatočného bodu slučky,
4. Drôt odstrihnite.

 

 

DRÔT OHRADY PRIPOJTE K VYSIELAČU NAINŠTALOVANÉMU NA STENE


Drôt od obvodovej ohrady k vysielaču na stene musí byť skrútený, aby sa signál vyrušil. Umožní to psovi, aby mohol prekročiť oblasť uloženia drôtu bez toho, že by bol potrestaný. Tiež to vylúči možné rušenie od elektrických drôtov a pod.
1. Odmerajte vzdialenosť od vysielača k okraju ohrady.
2. Pretože skrútené drôty znižujú dosah drôtu, vzdialenosť násobte koeficientom 1 1/2.
3. Odmerajte a odstrihnite oba drôty s rovnakými dĺžkami podľa vyššie uvedeného merania.
4. Podržte oba konce drôtov vedľa seba a skrúťte ich dohromady. Drôty je možné skrúcať ručne, až dokiaľ sa nekrížia vo vzdialenosti 6 až 12 cm od seba. Čím hustejšie sú drôty skrútené, tým lepšie sa vyruší signál.
5. Priveďte skrútené drôty do miesta, kde sa končí slučka drôtu ohrady. Spojte konce skrútených drôtov s koncami drôtu slučky ohrady výhradne vodotesnými spojkami.
6. Skrútené drôty prestrčte cez existujúce otvory alebo cez vyvŕtaný otvor tak, aby ste ich mohli pripojiť k vysielaču.
7. Stiahnite približne 1 cm izolácie z konca každého skrúteného drôtu.
8. Vložte drôty do svoriek vysielača.
9. Zasuňte napájací adaptér do štandardnej zásuvky v stene.
10. Pripojte napájací adaptér do napájacieho konektoru vysielača.

 

SKONTROLUJTE SPRÁVNU ČINNOSŤ VYSIELAČA


Pre overenie správnej činnosti vysielača skontrolujte, či svieti kontrolka OK a kontrolka napájania na vysielači. Pokiaľ obe svietia zelene, znamená to, že vysielač je napájaný, oba drôty sú pripojené a drôt vytvára neprerušenú súvislú slučku. Keď sa rozsvieti kontrolka Break červene, znamená to, že jeden alebo oba drôty nie sú správne pripojené, alebo sú oba drôty pripojené, ale drôt slučky je prerušený. Odstráňte problém a vykonajte skúšku znovu.

 

NASTAVTE PRIJÍMAČ OBOJKU


Vložte batériu alebo nabite obojok.

Prijímač na obojku psovi nenasadzuje, dokiaľ nie je systém ohrady odskúšaný a dokiaľ nebol nastavený.

 

PRESKÚŠAJTE OHRADOVÝ SYSTÉM


NEPRESKÚŠAVAJTE OHRADOVÝ SYSTÉM, KEĎ MÁ PES NASADENÝ OBOJOK. Ohradový systém musíte preskúšať ručne, aby sa overilo, či je signál po drôte správne vysielaný. Použite dodávané testovacie svetlo.

 

 

Pripojte dodávané skúšobné svetlo na sondy prijímača a prijímač s obojkom podržte vo výške krku vášho psa. Pomalou chôdzou sa približujte s obojkom k drôtu ohrady. Počúvajte varovný tón a sledujte, ako sa rozsvieti skúšobné svetlo. Čím bude širšie pole signálu, tým menšia bude šanca, že váš pes z neho vybehne. Podľa potreby nastavte ŠÍRKU POĽA a znovu preskúšajte.
Skúšku vykonajte v rôznych miestach, až dokiaľ nebudete uistený o tom, že neexistujú žiadne prerušenia drôtu a systém funguje správne.
Potom prejdite okolo "bezpečnej" časti dvora, aby ste sa presvedčili, že neexistujú žiadne náhodné signály, predovšetkým v blízkosti skrútených drôtov, ktoré vychádzajú z vysielača. Obojok tiež skontrolujte vo vnútri domu. Signály z káblovej televízie, elektrických alebo telefónnych vedení sa môžu "spojiť", čím môžu vyvolať náhodné signály vo vnútri i zvonka domu, ktoré môžu náhodne aktivovať obojok psa. Ak zistíte tento jav, váš drôt ohrady je pravdepodobne príliš blízko týchto vonkajších vedení a bude ho potrebné presunúť alebo upraviť. Odháňací obojok nesmie byť nasadený vo vnútri domu.

 

 

NASTAVENIE ŠÍRKY SIGNÁLOVÉHO POĽA


Signálové pole je vzdialenosť od drôtu k miestu, kde prijímač na obojku bol po prvý krát aktivovaný. Gombík nastavenia šírky poľa upravuje šírku signálového poľa, nie intenzitu signálov odháňania. Otočenie gombíku v smere hodinových ručičiek zvýši šírku signálového poľa, otočenie opačným smerom šírku poľa zníži. Otočením gombíku proti smeru hodinových ručičiek na doraz vypneme napájanie vysielača.
Obíďte celý obvod ohradenia, aby ste sa presvedčili, že signálové pole je konzistentné po celej ohradenej ploche. Signálové pole by malo presahovať minimálne o 2 metre na každú stranu od drôtu (čím sa vytvorí pole široké 4 metre). Preferovaná je šírka poľa je 3 až 4 metre. Čím bude väčšia šírka signálového poľa, tým menšia bude šanca, že váš pes z neho vybehne.

 

INŠTALÁCIA OHRADOVÉHO DRÔTU


Potrebné náradie - rýľ s rovnými hranami, strihacie kliešte / sťahovacie kliešte a štandardný skrutkovač. V prípade, že drôt plánujete viesť cez betón, budete tiež potrebovať pištoľ na tmel, silikónový tmel a okružnú pílu s kotúčom na rezanie muriva.


Zakopanie drôtu - Drôt sa nemusí zakopávať, avšak kvôli ochrane ho bude potrebné zakopať minimálne do hĺbky 1 palec pod povrch. Začnite výkopom hlbokým približne 7 až 10 cm v mieste, kde sa drôt prvý raz dostáva na zem od vysielača a pokračujte pozdĺž dráhy drôtu slučky.


Poznámka: Pri pokrývaní veľkej plochy budete chcieť použiť výkopový stroj. Avšak odporúčame ručné položenie drôtu do vykopanej ryhy. Komerčný stroj na ukladanie drôtu môže drôt pretrhnúť.
Príjazdová cesta / chodníky - Pri prekonávaní asfaltovej príjazdovej cesty urobte zárez hlboký 2 cm krížom cez príjazdovú cestu s použitím okružnej pílky s kotúčom na murivo. Drôt položte do zárezu a utesnite ho pomocou asfaltového tmelu. Ak majú príjazdové cesty a chodníky dilatačné špáry, jednoducho umiestnite drôt do špáry a utesnite ho tmelom pre vonkajšie prostredie. Pri prekonávaní štrku zakopte drôt minimálne 7 cm hlboko. Na ochranu drôtu použite starú záhradnú hadicu alebo plastovú hadicu z PVC. Vo vode ukotvite drôt pomocou veľkých kameňov. Drôt chráňte pomocou starej záhradnej hadice alebo plastovej hadice z PVC.

 

NAINŠTALUJTE OHRADOVÉ VÝCVIKOVÉ ZÁSTAVKY


Po nainštalovaní drôtu opätovne vyskúšajte ohradový systém tak, ako je to opísané v kroku 10 "Test ohradového systému". Overte si, že šírka signálového poľa je konzistentná, podľa pokynov uvedených v kroku 11. Dostavte šírku signálového poľa. Pri opätovnom testovaní a preverovaní systému nainštalujte ohradové výcvikové zástavky. Zástavky umiestnite tam, kde sa ozve prvý varovný tón, keď sa približujte k drôtu. Zástavky by mali byť umiestnené na okraji signálového poľa, nie priamo nad drôtom. Pridá to vizuálnu signalizáciu k zvukovej výstrahe a pomôže vášmu psovi naučiť sa, kde je okraj.

 

 

NASADENIE OBOJKA VÁŠMU PSOVI


DÔLEŽITÁ POZNÁMKA: Obojok nenechávajte psovi nasadený na dobu dlhšiu než 12 hodín denne. Dlhšie nosenie obojku môže mať za následok podráždenie kože. Pravidelne kontrolujte podráždenie kože na krku vášho psa.
A. Sondy
• Skontrolujte, či sa sondy dotýkajú krku psa. Ak je to potrebné pre uľahčenie kontaktu s kožou zvieraťa, ostrihajte alebo odstráňte malé množstvo srsti zvieraťa.
• Pre krátkosrsté plemená používajte krátke sondy. Pre dlhosrsté plemená používajte dlhé sondy.
• Prstami sondy dotiahnite a potom ich dotiahnite ešte o jednu obrátku navyše. Nedoťahujte ich príliš.
• Pravidelne skontrolujte dotiahnutie sond prijímača, aby sa predišlo strate prijímača.
B. Remeň obojka
• Aby sa predišlo náhodnému trestaniu psa vo vnútri domu, snímte obojok z krku psa, keď vojde dovnútra.
• Obojok nasaďte psovi okolo krku tak, aby sa prijímač nachádzal pod sánkou. Obojok musí byť nasadený relatívne tesne tak, aby sa udržoval kontakt sond s kožou bez obmedzenia dýchania. Mali by ste mať možnosť zasunúť jeden prst pod remeň obojka od chrbta zvieraťa.
• Pred nasadením obojka vždy prekontrolujte, či funguje správne.
• Ak sa psovi nasadzuje odháňací obojok, je potrebné mu odstrániť všetky ostatné kovové obojky. Kovové obojky môžu rušiť správnu funkciu prijímača.
• Obojok snímte a prevyšujúci remeň skráťte.

 

 

 

AKO FUNGUJE TRESTANIE PSA


1. Varovný tón pred potrestaním: Keď sa pes dostane na okraj signálneho poľa vo dvore, bude počuť varovný tón, ktorý trvá približne dve sekundy. Ak sa pes nevráti na bezpečnú časť dvora, bude trvale dostávať údery, dokiaľ sa nevráti do bezpečnej oblasti.
2 Prevencia prekročenia ohrady: Prijímač bude automaticky zvyšovať údery, tak ako bude pes vchádzať do signálového poľa. Pes nemôže "prebehnúť" cez signálové pole bez toho, aby nedostal silné údery.

 

RADY PRE ÚDRŽBU SYSTÉMU


Váš systém stačí veľmi malá údržba. Prijímač napájaný batériami je odolný voči vode, ale sa nesmie ponárať do žiadnej kvapaliny. Spôsobilo by to poškodenie, ktoré nie je pokryté zárukou výrobcu.
Nástenný vysielač nie je odolný voči vode a musí byť chránený proti poveternostným vplyvom. Úder blesku v blízkom okolí môže jednotku poškodiť. Odporúčame počas búrok s bleskami vysielač odpojiť a rozpojiť drôt ohrady.
Nepokúšajte sa demontovať alebo opravovať akúkoľvek súčiastku systému; bude to znamenať stratu záruky od výrobcu.
Systém jedenkrát týždenne preskúšajte, aby ste sa presvedčili, že prijímač na obojku pracuje správne. Preskúšanie systému tiež overí, či je správne nastavenie poľa. Na preskúšanie využite dodávané svetlo pre pripojenie k sondám prijímača. Držte prijímač za puzdro, NIE za sondy, vstúpte do signálového poľa. Počúvajte výstražný tón a sledujte, ako sa rozsvieti skúšobné svetlo.

 

POKYNY PRE ODSTRAŇOVANIE PORÚCH


A. Pes nereaguje na trest:
• Upravte obojok tak, aby doliehal
• Ostrihajte srsť alebo použite dlhšie sondy, aby sa dosiahol lepší kontakt s kožou.
• Vymeňte batérie v prijímači na obojku.

 

B. Procedúra preskúšania systému;

Kedykoľvek dôjde k poruche, je potrebné urobiť testovaciu slučku, aby sa určilo, ktorá súčasť - obojok, nástenný vysielač alebo drôt vo dvore nefungujú. Vykonajte procedúru preskúšania slučky:
Urobte skúšobnú slučku pomocou drôtu minimálne 4 metre dlhého.
1. Odpojte existujúci drôt z nástenného vysielača.
2. Vložte oba konce skúšobnej slučky do nástenného vysielača.
3. Otočte gombíkom nastavenia šírky poľa na najnižšie nastavenie.
4. Na obojok priložte skúšobné svetlo. Presuňte sa aj s obojkom mimo pole a približujte sa ku skúšobnej slučke. Zapamätajte si vzdialenosť medzi obojkom a drôtom, keď dôjde k aktivácii obojka.
5. Otočte gombíkom nastavenia šírky poľa na stred nastavenia.
6. Opäť sa premiestnite s obojkom mimo drôt a začnite sa k nemu približovať. Zapamätajte si vzdialenosť medzi obojkom a drôtom, keď dôjde k aktivácii obojka. Vzdialenosť by mala byť pri strednom nastavení väčšia.
7. Ak sa so systémom využíva viac ako jeden obojok s prijímačom, zopakujte vyššie uvedený test pre každý obojok.
8. Výsledky procedúr previerky systému:
9. Ak na nástennom vysielači, pri zapojenom testovacom drôte, nesvieti zelené svetlo POWER, nefunguje vysielač.
10. Ak na nástennom vysielači trvale svieti zelené svetlo POWER a svetlo OK, avšak obojok sa s testovacou slučkou drôtu neaktivuje, nefunguje prijímač na obojku. Vymeňte batérie v prijímači na obojku a test zopakujte.
11. Ak sa na vysielači rozsvieti červená kontrolka BREAK spolu so zvukom pípania, problém je s drôtom na dvore.

 

 

Copyright 2018 - 2023 © elektrickyobojok.sk